اعضای تحریریه

سردبیر:دانیال معمار

دبیر تحریریه:عیسی محمدی

مدیر هنری:رهام بهزادی

خبرنگاران :
اصغر اصغری ، مرضیه موسوی