تصویب یک فوریت اصلاحیه اخذ عوارض از موتور سیکلت ها

نویسنده:
در ادامه جلسه سه شنبه هفته گذشته اعضای شورای اسلامی شهر تهران با موافقت خود به یک فوریت طرحی رای دادند که بر اساس آن طرح اخذ عوارض سالیانه از موتور سیکلت های شهر تهران اصلاح خوداهد شد...
در ادامه جلسه سه شنبه هفته گذشته اعضای شورای اسلامی شهر تهران با موافقت خود به یک فوریت طرحی رای دادند که بر اساس آن طرح اخذ عوارض سالیانه از موتور سیکلت های شهر تهران اصلاح خوداهد شد.احمد دنیا مالی در تشریح این موضوع ، گفت:یکی از اهداف مدیریت شهری  ارجحیت منافع عمومی به ویژه تقویت زندگی شهری و نیز نگهداشت دارایی های زیر ساخت عمران شهری (معابر ، بزرگراه ها، تونل ها و...) روان سازی جریان ترافیک و اعمال مدیریت ترافیکی با هزینه های مترتب است. وی ادامه داد : از اینرو با توجه به افزایش تقاضای سفر وسایل نقلیه موتوری به طور اعم و موتور سیکلت های به طور اخص در سال های اخیر ایجاب می نماید که لایحه اصلاح اخذ عوارض سالیانه از موتور سیکلت ها در شهر تهران ، ارائه گردد. در ادامه جلسه یک فوریت این لایحه بدون آنکه مخالفی داشته باشد با اکثرین رای اعضا به تصویب رسید.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code