درباره ما

ضمیمه ویژه شورای اسلامی شهرتهران(دو هفته نامه)این نشریه نگاهی به اخبار ، مصوبات و اتفاقات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران دارد.

آگهی ها